Публічний договір
про надання консультаційних послуг

1. Загальні положення

 • 1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:
 • 1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на інтернет-сторінці: upgrade-yourself.com.ua), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.
 • 1.1.2. Інтернет-сторінка – офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет: upgrade-yourself.com.ua, та є джерелом інформування Замовника (далі за текстом також – «Сайт»).
 • 1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки (форми) на інтернет-сторінці Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. При поданні заявки (заповнення необхідної формі) та/або здійснення повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згодний з умовами цієї публічної оферти.
 • 1.1.4. Договір – є правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України , який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім консультаційних послуг у сфері навчання, за умови наявності у нього таких можливостей. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання консультаційних послуг у сфері навчання на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.
 • 1.1.5. Послуги – консультаційні та інші послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті upgrade-yourself.com.ua, який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника.
 • 1.1.6. Додаткові послуги – інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем на підставі окремих договорів.
 • 1.1.7. Замовник – фізична, або юридична особа які повно і беззастережно прийняли умови Договору та одержали та використовують Послуги з реєстрації. на участь у тренінгах та інших заходах з надання послуг перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті upgrade-yourself.com.ua.
 • 1.1.8. Виконавець - суб'єкт господарської діяльності, який надає (забезпечує участь) Замовнику консультаційні та інші послуг, перелік (види, умови, вартість) яких визначені на сайті upgrade-yourself.com.ua.
 • 1.1.9. Реєстрація на участь у тренінгу (Реєстрація) – добровільне волевиявлення Замовника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті upgrade-yourself.com.ua, переліком, вартістю послуг та умовами цього Договору, згодою із ними шляхом вчинення дій із заповнення відповідної заявки (форми), здійсненням оплати у розміри та строки, що визначені на сайті. Реєстрація передбачає попереднє обрання Замовником виду участі (пакету) згідно з переліком наведеним на сайті upgrade-yourself.com.ua та подальшої оплати вартості послуг (пакету). Факт подання заявки на сайті означає, що Замовник підтверджує прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами, надає дозвіл на обробку, використання своїх персональних даних та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Обов’язок ознайомитись із повними умовами надання послуг та умовами цього Договору покладається на Замовника.

2. Акцептування договору

 • 2.1. Для Замовника підтвердженням повного та безумовного акцептування є оплата та реєстрація на участь у тренінгу.
 • 2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем вихідних даних від Замовника, повної (часткової за погодженням Виконавця) оплати вартості послуг зазначеної на сайті чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду виконувати умови Договору.
 • Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
 • 2.3. Замовник надає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання вихідних даних та оплати послуг.
 • 2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості участі у тренінгу.
 • 2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.
 • 2.6. Особа не згодна з умовами Договору не може бути його Стороною та повинна утриматися від реєстрації на участь у тренінгу. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Замовником відповідно до його положень.
 • 2.7. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний відслідковувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у тренінгу, яка може періодично вноситись Виконавцем. 

3. Предмет договору

 • 3.1. Виконавець, згідно з умовами цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті, зобов’язується надати Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці Послуги в обсязі та на умовах визначених цим Договором та інформації, зазначеної на сайті щодо обраного заходу. 
 • 3.2. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України, цим Договором та інформацією розміщеною на сайті.
 • 3.3. Під комплексом послуг за цим Договором Сторони розуміють надання можливості прийняти участь у тренінгу, зазначеному на Сайті.

4. Умови надання послуг

 • 4.1. Для отримання та користування Послугами передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, інформацією на сайті та пройти процедуру реєстрації для участі у тренінгу.
 • 4.2. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов’язаний:
 • 4.2.1 обрати умови прийняття участі (обрати пакет);
 • 4.2.2 заповнити анкетні дані: прізвище, ім'я; адреса електронної пошти, на яку слід надіслати інформацію про реєстрацію; контактний номер телефону.
 • 4.2.3 здійснити повну оплату (з урахуванням комісії).
 • 4.3. Якщо Виконавцю необхідна додаткова інформація, він має право вимагати її у Замовника. У разі ненадання необхідної інформації Замовником, Виконавець має право відмовити Замовнику в подальшій участі у тренінгу.
 • 4.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при реєстрації. Виконавець залишає за собою право здійснювати запис телефонних розмов із Замовником і протоколювання даних про хід реєстрації, а також, має право вільно використовувати отриману інформацію у разі виникнення можливих спірних ситуацій.
 • 4.5. Замовник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації при реєстрації.
 • 4.6. Зміна анкетних даних Замовника після проходження процедури реєстрації можлива лише за погодженням із Виконавцем. Виконавець залишає за собою право встановлення та стягнення додаткової оплати за проведення такої зміни.
 • 4.7. У разі, якщо зареєстрований Замовник з будь-яких причин не може взяти участь у тренінгу, сплачені кошти поверненню не підлягають. Кошти можуть бути повернуті Замовнику за домовленістю сторін.
 • 4.8. Виконавець має право призупинити або повністю припинити реєстрацію без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Замовників, змінити час старту та ліміту кількості Замовників, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.
 • 4.9. Реєстрація Замовника автоматично анулюється, якщо при реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові чи недостовірні дані. В разі анулювання реєстрації з причин зазначених у даному пункті Договору, грошові кошти поверненню не підлягають.
 • 4.10. Після реєстрації Замовник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про успішну реєстрацію.
 • 4.11. Замовник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином виконав умови пункту 4.2 Договору.
 • 4.12. Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з підготовкою Замовника до участі у тренінгу, включаючи витрати на проїзд та проживання (якщо ці послуги є в пакеті).
 • 4.13. Зареєстровані Замовники не мають права передавати (продавати) своє право на участь у тренінгу третім особам.
 • 4.14. Виконавець залишає за собою право відмовити у реєстрації Замовнику, без пояснення причин такої відмови.
 • 4.15. Виконавець не несе відповідальності за затримки, перенесення або відміну Тренінгу у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до компетенції Виконавця. При цьому грошові кошти, отримані від Замовників не повертаються, а зараховуються у якості платежу на нову дату організації аналогічної тренінгу.

5. Права та обов'язки сторін

 • 5.1. Замовник має право:
 • 5.1.1. Отримати послуги на умовах та в порядку передбаченими даним Договором.
 • 5.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
 • 5.1.3. Прийняти участь у тренінгу згідно з умовами Договору та обраному виду участі (пакету).
 • 5.1.4. Користуватися, додатковими послугами Виконавця, у разі їх наявності, відповідно до інформації розміщеній на сайті.
 • 5.1.5. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо надання послуг.
 • 5.1.6. За власним бажанням приймати участь, або відмовитися від участі у тренінгу, на умовах визначених цим Договором та/або на додаткових умовах запропонованих Виконавцем.
 • 5.2. Замовник зобов’язаний:
 • 5.2.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.
 • 5.2.2. Прийняти та оплатити надані Виконавцем послуги в порядку та на умовах визначеними цим Договором.
 • 5.2.3. Перед початком реєстрації, ознайомитись з переліком послуг, що надаються Виконавцем, умовами їх надання, а в разі виникнення додаткових запитань – до реєстрації звернутись до Виконавця за додатковою інформацією.
 • 5.2.4. Неухильно дотримуватись умов даного Договору, правил безпеки та інших вимог, що звичайно ставляться при наданні таких послуг.
 • 5.2.5. Користуватись послугами особисто, не передавати (продавати) права отримані за даним Договором третім особам.
 • 5.2.6. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати додаткові послуги, у разі виявлення бажання скористатись ними.
 • 5.2.7. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення тренінгу, під час користування послугами, визначеними даним Договором.
 • 5.2.8. Нести матеріальну та моральну відповідальність за завдану шкоду та збитки Виконавцю, його представникам, персоналу чи іншим особам та їх майну.
 • 5.3. Виконавець має право:
 • 5.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.
 • 5.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату послуг.
 • 5.3.3. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, його майну чи іншим особам.
 • 5.3.4. Не допускати Замовника на територію проведення тренінгу і припинити надання послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості.
 • 5.3.5. Не допускати Замовника на територію проведення тренінгу і припинити надання послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності, діловій репутації Виконавця чи третіх осіб.
 • 5.3.6. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання послуг може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки. Сторони домовились, що невиконання Договору (його зупинення) за таких обставин буде вважатись виною Замовника без подальшого настання негативних наслідків та відповідальності для Виконавця.
 • 5.3.7. В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також вартість послуг розмістивши інформацію на сайті.
 • 5.3.8. У разі необхідності під час проведення тренінгу обмежувати використання Замовником обладнання Виконавця та доступ до окремих приміщень, якщо інше не погоджено Сторонами.
 • 5.3.9. Без погодження із Замовником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.
 • 5.3.10. З метою безпечного і ефективного надання послуг, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання послуг за цим Договором (у тому числі фінансових, медичних тощо).
 • 5.4. Виконавець зобов’язаний:
 • 5.4.1. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.
 • 5.4.2. Після реєстрації та здійснення оплати Замовником, надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, необхідну інформацію для належного отримання послуг відповідно до умов цього Договору.
 • 5.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни дати та часу проведення тренінгу, тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.
 • 5.4.4. В разі виявлення з боку Замовника чи третіх осіб порушень правил поведінки під час тренінгу, умов цього Договору, вживати всіх можливих заходів щодо припинення цих порушення.
 • 5.4.5. Забезпечити участь Замовника у тренінгу на умовах цього Договору.
 • 5.4.6. Виконавець надає Замовнику повну і достовірну інформацію про умови реєстрації, включаючи інформацію про супутні товари, що можуть бути придбані під час проведення тренінгу, та за наявності змоги, розмістити на сайті.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків 

 • 6.1. Вартість послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Замовником виду послуг (пакету) та вказана на сайті.
 • 6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником в розмірі 100 % або в іншому розмірі від вартості обраного виду послуг (пакету).
 • 6.3. Платежі здійснюються на підставі цього Договору на розрахунковий рахунок (номер картки) Виконавця через банк, платіжні термінали, комерційного агента або іншим способом за попереднім погодженням з Виконавцем.
 • 6.4. Кошти сплачені Замовником відповідно до даного Договору поверненню не підлягають, за виключенням випадків передбачених даним Договором чи за додатковою узгодженістю Сторін. При цьому, кошти, які використані, або мають бути використані на витрати, пов’язані із наданням Послуг (оренда приміщень та апаратури, придбання товарів, отримання послуг тощо) Замовнику не повертаються, крім випадку, коли за домовленістю між Виконавцем та Замовником місце Замовника викупає інша особа.
 • 6.5. Замовник, який частково оплатив кошти за Договором, зобов’язаний оплатити усю вартість послуг у строки, погоджені сторонами, але в будь-якому випадку до початку надання послуг та/або початку тренінгу (заходу). В разі якщо замовник не оплатив повну вартість послуг (тренінгу) у строку, встановлені даним пунктом, він не набуває права на отримання послуги (участь у тренінгу), а внесена ним сума коштів йому не повертається.
 • 6.6. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість послуг.
 • 6.7. Не допускається зміна Виконавцем вартості послуги, що вже сплачені Замовником у повному обсязі.
 • 6.8. Зобов'язання Виконавця вважають виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця та не потребує підписання будь-яких додаткових документів (в т.ч. Актів приймання-передачі наданих послуг).
 • 6.9. В разі незгоди Замовника із наданими Виконавцем послугами, Замовник направляє виконавцю Претензію протягом 5 (п’яти) днів з моменту надання таких послуг.

7. Строк дії договору, зміни та доповнення

 • 7.1. Даний договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником відповідної пропозиції (акцепту) та діє до повного та належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, якщо інше не зазначено на сайті Виконавця.
 • 7.2. В разі порушення умов Договору зі сторони Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
 • 7.3. Виконавцем можуть бути внесені зміни та доповнення до Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті. Замовник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на сайті та відвідувати його.

8. Відповідальність сторін

 • 8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 • 8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.
 • 8.3. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що діють від свого імені які сприяють у наданні Послуг і проведення заходів (тренінгів).
 • 8.4. Замовник приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.
 • 8.5. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Послуги, а також отримання і використання Послуг.
 • 8.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
 • 8.7. Замовник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.
 • 8.8. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника, за шкоду завдану майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.У разі нанесення матеріального збитку, псування або втрати майна з вини Замовника, останній зобов'язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку.
 • 8.9. Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника. 
 • 8.10. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.
 • 8.11. Під час реєстрації Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації та збереження наданого йому підтвердження у реєстрації на захід (отримання Послуги).

9. Форс-мажорні обставини

 • 9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини  
 • 9.2. Про початок, можливу тривалість і припинення дії форс-мажорних обставин, Сторони повідомляють одна одну негайно, але не пізніше 3-го дня після їх настання (припинення), та надають документи підтверджуючі форс-мажор. Повідомлення про настання й закінчення форс-мажорних обставин повинні бути надіслані листом, телефаксним повідомленням, електронною поштою або кур’єром з підтвердженням одержання відповідною Стороною такого повідомлення.
 • 9.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1 Договору, термін виконання зобов'язань за цим договором переноситься на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.
 • 9.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.

10. Інші умови договору

 • 10.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
 • 10.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.
 • 10.3. Даний Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • 10.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • 10.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадках зміни місця знаходження, банківських або інших реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання такої зміни.
 • 10.6. Додаткові послуги можуть надаватися Виконавцем Замовнику на підставі окремих договорів.
 • 10.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 • 10.8. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками передбаченими даним Договором, послугами, що будуть надані за цим Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».
 • 10.9. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно з чинним законодавством України.
 • 10.10. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникають або можуть виникнути в процесі надання послуг належать Виконавцю.
 • 10.11. Всі матеріали, що передаються Виконавцем Замовнику є результатами інтелектуальної власності Виконавця. Замовник має право на використання таких об’єктів виключно в особистих цілях.

11. Виконавець

ТОВ "АКіС Апгрейд"
ЄДРПОУ 44649465
03150, місто Київ, вул.Коновальця Євгена,
будинок 15, корпус 2, квартира 19
АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
IBAN UA553006140000026000500430758